خدمات مشاوره ای و مهندسی

استانداردی است جهانی که جهت ایجاد زبانی مشترک بین کشورها ی پیشرفته و اصطلاحا جهان سوم تدوین و بکار گرفته میشود

لیست برخی استانداردهای ایزوی  متداول عبارتند از :

 • 9001: سیستم مدیریت کیفیت
 • 10002: سیستم پاسخگویی به شکایت مشتری
 • 10004: سیستم رضایتمندی مشتری
 • 14001: سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست
 • 18001: سیستم مدیریت ایمنی بهداشت کارکنان
 • 22000: سیستم مدیریت تضمین کیفیت مواد غذایی
 • HACCP: سیستم مدیریت تضمین کیفیت مواد غذایی
 • IMS: سیستم مدیریت یکپارچه
 • HSE: سیستم ایمنی و حفاظت از محیط زیست
 • 50001: مدیریت انرژی
 • 10668: مدیریت کیفیت برند تجاری
 • 29001: مدیریت کیفیت پیمانکاران نفت و گاز
 • 16949: مدیریت کیفیت قطعات خودروی
 • 10006: مدیریت پروژه