خدمات مشاوره ای و مهندسی

پس اخذ جواز تاسیس واحد تولیدی اقدام به موارد زیر می نماید

  1. اخذ نامه زمین از سازمان شرکت های صنعتی
  2. اخذ زمین بصورت اقساطی 30% نقد 70% اقساط 30 ماهه
  3. ساخت واحد تولیدی
  4. راه اندازی خط و تولید آزمایش
  5. اخذ پروانه بهره برداری