ثبت شرکت

در قسمتی از مفاد قانون تجارت در مورد نوعی شرکت تجاری به نام شرکت تضامنی اشاره کرده است که مقاله ای که در پیش رو مشاهده مینمایید در مورد قوانین و مقرراتی میباشد که کشور در مورد این شرکت ها وضع کرده است و در مورد کلیه مباحث مربوط به این شرکت ها از جمله ثبت . انحلال . تقسیم سود . مسئولیت اعضا و …تجزیه و تحلیل نموده و مورد بررسی قرار داده است. شرکت ها تضامنی از شرکت های تجاری ای محسوب میشود و به علت خصوصیات ویژه ای که دارد متناسب بافعالیت های تجاری میباشد. در این مقاله سعی شده تا به بررسی نحوه ثبت چنین شرکت هایی و نحوه انحلال و چگونگی مدیرت بر چنین شرکت هایی پرداخته و این نوع شرکت ها را بصورت کامل بررسی نماید.

نحوه ثبت شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی ابتدا باید فرم های مربوط به شرکتنامه از اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم گردد در شرکتنامه با ید شرح فعالیت شرکت و نشانی دقیق تجارتخانه (مرکز اصلی ) و اطلاعات دقیق و محل اقامت کلیه شرکا ثبت گردد. جهت تاسیس شرکت های تضامنی چنانچه سرمایه شرکت نقدی باشد باید کاملا پرداخت گردد و اگر سهم شرکا غیر نقدی باشد باید ارزش ریالی آن مشخص گردد. در زمان تاسیس شرکت میبایست اساسنامه بوسیله اعضا مشخص و بعنوان آیین نامه شرکت تعیین گردد. ثبت تماتمی این شرکت ها بر طبق ماده قانون 195 قانون تجارت ضروری و انجام کلیه قوانین ثبت شرکت ها برای این شرکت ها الزامی میباشد

توضیحاتی در مورد شرکت تضامنی و اعضا

نحوه سازماندهی شرکت تضامنی:

 1. طریقه انتصاب و عزل مدیر:
  در شرکت های تضامنی یک نفر مدیر عامل از میان کلیه عضو های شرکت انتخاب میشود شرکت را اداره میکند .در این نوع شرکت های ممکن است مدیر عامل شخصی بجز اعضا باشد(ماده 126 قانون تجارت).در صورتی که مدیر از بین اعضا شرکت باشد و در اساسنامه قید شده باشد توسط اکثریت شرکا امکان عزل مدیرعامل ممکن است و اگر از غیر از اعضا شرکت باشد با توجه به ضوابط از پیش تعیین نشده که در اساس نامه موجود است با توجه به تصمیات اتخاذ شده بوسیله اکثریت اعضا قابل عزل میباشد. اگر خلع سمت مدیر عامل بدون دلایل و موارد موجه باشد مدیر این حق را دارد که از آن شرکت خسارت دریافت نماید. اگر مدیر عامل مقام منتصب شده به وی در شرکت نامه قید شده باشد امکان استعفا و یا عزل وی وجود ندارد مگر اینکه کلیه اعضا موافقت نمایند ولی اگر در شرکت نامه این موارد قید شده باشد امکان تعویض و یا عزل مدیر عامل با توجه به تصمیم اکثریت اعضا امکان پذیر است. اگر سمت مدیر عامل در شرکت نامه و اساسنامه وجود نداشته باشد اعضا شرکت میتوانند وی را عزل نمایند و شخص مدیر عامل نیز میتواند استعفا دهد .
 2. حدود اختیار مدیر عامل:
  مدیر شرکت تضامنی برای اینکه شرکت را در مقابل شخص سوم متعهد نماید باید با نام شرکت و با اختیارات خود هرگونه اقدام لازم را مبذول نماید وگرنه در صورت بروز هر مورد و مشکلی مسئولیت کامل با مدیر میباشد . دو گزینه وجود دارد که در محدوده اختیار مدیر میباشد اول اینکه تا زمانی که شرکت دارای زیان بوده و جبران نشود قسم سود شرکت دارای ممنوعیت میباشد دوم اینکه مدیر در عملیاتهای تجاری دارای محدودیت میباشد.
 3. وظایف مدنی مدیر عامل:
  وظایف مدنی مدیر عامل در برابر شرکت تابع ضوابط موجود در زمان انعقاد وکالتنامه بوده و نیز وظایف مدیر عامل در برابر اعضا شرکت تابع اصل های موجود در قوانین کلی حقوق مدنی میباشد بخصوص مقرارتی که در اساسنامه ذکر شده است.

تعهد شریک های شرکت های تضامنی در برابر طلبكاران شركت

شریک های شركت تضامنی مسئولیت تضامنی دارند و كلیه بستانكاران مطالبات خود را از شركت مطالبه می نمایند. حال اگر دارائی شركت تكافوی ادای دیون بستانكاران را نكند اشخاص اخیر حق دارند به شركای شركت تضامنی جهت وصول مابقی مطالبات خود منفردا و یا مجتمعا مراجعه نمایند. هیچیك از شركا نمی توانند با استناد به اینكه میزان قروض شركت از میزان سهم او در شركت تجاوز می نماید از تادیه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بین شركا مسئولیت هر یك از آنها در تادیه قروض شركت به نسبت سرمایه ای خواهد بود كه در شركت گذاشته اند. آن هم در صورتی كه در شركت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد (مستفاد ازماده 116 ق.ت).

در تائید مطالب بالا ماده 4ظ 3 ق.ت. می گوید : (در كلیه مواردی كه به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبكار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع كرده یا پس از رجوع به یكی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید منافع درشركت تضامنی به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت)

تعهد شریک های شرکت های تضامنی در برابر طلبكار شخصی خود

طلبكاران شخصی شركا حق ندارند كه طلب خود را از دارائی شركت تامین و یا وصول نمایند. اما می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود (شریك تضامنی شركت) از منافع شركت یا سهامی كه ممكن از در صورت انحلال شركت عاید مدیون مزبور گردد هر اقدام قانونی كه مقتضی باشد به عمل آورند. طلبكاران شخصی شركا در صورتی كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون وصول كنند و سهم مدیون از منافع شركت برای تادیه طلب آنها كافی نباشد می توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند. (مستفاد از ماده 129 ق.ت

در مورد تهاتر دین های طلب شده در ماده 13ظ  ذكر شده كه خلاصه آنها عبارتند از :

 • مدیون شركت حق ندارد در مقابل طلبی كه از یكی از شركا شركت مزبور دارد استناد به تهاتر كند
 • شریك شركت نیز نمی تواند در مقابل كسی كه به شركت مدیون بوده ولی از شریك مزبور طلب شخصی دارد استناد به تهاتر كند.
 • تهاتر دیون طلبكار شخصی یكی از شركا پس از انحلال شركت به دلیل از بین رفتن شخصیت حقوقی شركت وتعلق دارائی آن به شركا تجویز شده است (در اینجا اصل تفكیك شخصیت حقوقی شركت با شركا مورد توجه قرار گرفته است

نحوه قسم سود

هر گونه سود درشركت تضامنی به نسبت سه مشرکا بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت).

نحوه منحل نمودن شركت تضامنی

هنگامی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد و بالاخره در صورت ورشكستگی شركت شركت تضامنی منحل می گردد (فقرات 1و 2و 3و ماده 93 ق.ت) موارد دیگری كه باعث انحلال شركت می شوند عبارتند از : 

تراضی تمام شركا صدور حكم انحلال از دادگاه تقاضای فسخ از طرف یكی از شركا ورشكستگی یكی از شركا و در خاتمه فوت یا محجوریت یكی از شركا

 • نحوه ثبت نمودن و اعلام نمودن انحلال
  انحلال شركت تضامنی باید طبق ماده (2ظ ظ  ق.ت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود. این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید: (در هر موقع كه تصمیمات راجع به تمدید مدت شركت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شركت قبل از مدت معینه یا تغییر كیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شركت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شركا ضامن از شركت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی كه مدیر یا مدیران شركت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود. 
 • شركا شركت تضامنی مكلفند كه انحلال خود را با تقدیم مدارك مقرر بدوا در اداره ثبت شركتها به ثبت برساند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت انحلال آن را به هزینه خود شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیر الانتشار مركز اصلی شركت منتشر نمایند.
 • نحوه تسویه حساب شركت تضامنی
  شركت تضامنی پس از انحلال باید تسویه شود. در بعضی كشورها شركت پس از انحلال و در حلا تسویه می تواند با شركت دیگر ادغام شده ویا نوع خود را تغییر دهد . بدین ترتیب تسویه صورت نمی گیرد. در قانون تجارت ایران تبدیل شركت تضامنی به شركت سهامی (اعم از عام و خاص) فقط در زمان حیات شركت پیش بینی شده است (ماده 135 ق.ت.) و ظاهرا چنین تبدیلی پس از انحلال امكانپذیر نمی باشد ولی با اصلاح ماده 135 مذكور شركا می توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتی در زمان انحلال شركت و در طول مدت تصفیه شركت تضامنی را به شركت سهامی عام و خاص تبدیل نماید.. 
 • مدیر یا مدیران تسویه دارائی شركت منحله را نقد و مطالبات شركت را نیز وصول می نمایند. همچنین دیون شركت را پرداخته و در آخر دارائی باقیمانده شركت را بین شركا تقسیم می كنند.
 • وظیفه های مدیر جهت تسویه
  از كارهایی كه مدیر تصفیه مكلف به اجرای آن می باشد خاتمه دادن به كارهای جاری شركت و اجرا نمودن تعهدات شركت می باشد و در صورت نیاز می تواد برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی نیز بنماید. از جمله كارهای دیگر مدیر تصفیه وصول مطالبات شركت تضامنی و تقسیم دارائی شركت می باشد آن قسمت از دارائی شركت كه در مدت تصفیه مورد نیاز نمی باشد بطور موقت بین شركا تقسیم می شود. مدیر یا مدیر عامل تصفیه حساب شركا را نسبت به هم وسهم هر یك از شركا را از نفع و ضرر تعیین می نماید. در صورت اختلاف نظر در موردتقسیم بین شركا حل مساله با دادگاه ذیصلاح می باشد.. 
 • در قانون تجارت ایران تبدیل شركت تضامنی به شركت سهامی (اعم از عام و خاص) فقط در زمان حیات شركت پیش بینی شده است (ماده 135 ق.ت.) و ظاهرا چنین تبدیلی پس از انحلال امكانپذیر نمی باشد ولی با اصلاح ماده 135 مذكور شركا می توانند پس از پرداخت طلب طلبكاران حتی در زمان انحلال شركت و در طول مدت تصفیه شركت تضامنی را به شركت سهامی عام و خاص تبدیل نماید.
 • برگزیدن مدیر جهت تسویه
  امر تصفیه درشركت تضامنی با مدیر یامدیران شركت می باشد مگر آنكه شركای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند. در صورت عدم توافق سایر شركا با اشخاص تعیین شده دادگاه عمومی اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد كرد. اسامی مدیرانی كه غیر از مدیران شركت باشند باید در اداره ثبت شركتها در تهران و دردایره ثبت شركتها در شهرستانها به ثبت و آگهی برسد.

مشمول مرور زمان

دفاتر هر شركتی كه محل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند (در ماده 217 ق.ت) ضمنا مدت مرور زمان در دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه شركا یا وراث آنها راجع به معاملات شركت در صورتی كه شركا یا وراث قانونا مسئول باشند 5 سال است و مبدا مرور زمان از روزی است كه انحلال شركت تضامنی یا ستعفا شریك یا اخراج او از شركت در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی آگهی شود. چنانچه طلب پس از ثبت و آگهی مزبور قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می شود كه طلبكار حق مطالبه پیدا كرده باشد.

 • مرور زمان پیش بینی شده در ماده 219 ق.ت. كه مدت آن 5 سال است مانند سایر مرورزمانهای مندرج در قانون تجارت قاعده خاص بوده و به قوت خود باقی است و با احراز شرایط زیر جاری می گردد.
 • دعوی شخص ثالث علیه شركای شركت تضامنی یا وراث آنها باشد.
 • شركای یا وراث آنها قانونا مسئول قرار داده شده باشند
 • شریک های شركت تضامنی در مدت 5 سال از تاریخ جاری شدن مرور زمان هر كدان منفردا و متضامنا در مورد
 • مبدا مرور زمان از تاریخ ثبت انحلال شركت یا كناره گیری شریك یا اخراج او از شركت در اداره ثبت و اعلان در مجله رسمی شروع می شود
 • دعوی شخص ثالث راجع به معاملات (تعهدات) شركت باشند
 • تعهدات شركت درمقابل اشخاص ثالث مسئول می باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *